Alfonso Butės asmeninis puslapis
 

Sveiki atvykę į šį puslapį (atsitiktinumų nebūna)!


 

 

Detalioji programa: www.alfonsasbute.lt

Mano pasižadėjimas kiekvienam žmogui

 Įvertinus visą Lietuvos padėties rimtumą, nebijokime pripažinti, jog pamažu iškyla pagrindinis egzistencinis  klausimas: buti ar nebūti Lietuvos valstybei. Todėl manau visiems aišku, jog reikalingi rimti, iš esmės kardinalūs pokyčiai, numatyti mano programoje. Rinkėjams garantuoju visomis išgalėmis stengtis įvykdyti visą savo rinkiminę programą. Kelias jos įgyvendinimui bus įtikinėjimo kelias į Premjiero, kiekvieno ministro, Seimo nario, frakcijos vadovo širdį ir protą. Tie kandidatai į ministrus, kurie be jokių pateisinimų ar neįrodę man, jog vieno ar kito mano programos punkto įgyvendinti neįmanoma, jeigu atsirastų tokių, kurie vadovaudamiesi ne Jūsų. ne valstybės interesais. o vien savo asmeninėmis ar vien partinėmis paskatomis su mano programos nuostatomis nesutiktų, aš apie tai informuosiu Jus mielieji  ir tokio ministro netvirtinsiu. O jeigu ir to bus mažai, prašysiu Jūsų suteikti man daugiau prezidentinių galių.  Aš tikiu Jumis, tikiu savo valstybe. Mes kartu su Jumis, su Aukštesniųjų jėgų pagalba įveiksime visus sunkumus, kad galėtume didžiuotis savo valstybe.

 


 

Bendros priemonės

·        Sudaryti kiekvienam LR dirbančiam gyventojui sąlygas gauti ne mažesnį nei Europos valstybių atlyginimų vidurkį, oriai gyventi, turėti galimybę dirbti ir uždirbti savo šalyje.

·        Siekti aprūpinti grįžtančius iš emigracijos ir visus kitus dar neturinčius savų bustų socialiniais būstais ir juos parduoti išperkamosios nuomos būdu,  50 proc. būsto kainos dengiant iš valstybės lėšų.

·        Inicijuoti įstatymą panaikinantį daugiamandatę rinkimų sistemą  

Siūlyti Seimui partijų finansavimui skirtas lėšas panaudoti pensijų didinimui;

·        Inicijuoti reikiamas Konstitucijos ir įstatymo pataisas, kad Referendumams paskelbti užtektų 50 000 parašų, o tolesnį parašų rinkimą valstybė pavestų savivaldybėms.

·        Tinkamai reaguoti į kiekvieno žmogaus pagalbos kreipimąsi, įteisinti valdininkų personalinę atsakomybę už nusikalstamą sprendimų vilkinimą, korupciją ir nedėmesingumą piliečių atžvilgiu;

Užsienio politika:

·        Stiprinti Euro atlantinius ryšius su regiono saugumą užtikrinančiomis  NATO bei ES kaimyninėmis šalimis, bei jų struktūromis.

·        LT užsienio ambasadoms, esančioms šimte pasaulio šalių ir šiuo metu daugiausiai vykdančioms tik politines funkcijas, pavesti propoguoti Lietuvos pramonės ir ŽŪ produkcijos eksportą.

 Teisėkūra

·        Inicijuoti Konstitucijos ir įstatymų atitinkamas pataisas sąrašinės (daugiamandatės) rinkimų į savivaldybių tarybas ir Seimą sistemos panaikinimą paliekant vienmandatinę rinkimų sistemą. . Kandidatus į Seimą ir savivaldybes renkant tiesioginiuose rinkimuose iš savivaldos iškeltų kandidatų tarpo, numatant mechanizmą, kandidatams, nepateisinantiems rinkėjų vilčių atšaukti.

 

·        Inicijuoti įstatymo pataisą, sustiprinančią įsigaliojusių teismo nuosprendžių, sprendimų, įsakymų kontrolę. Tuo tikslu Lietuvos Aukščiausiajame teisme panaikinant kasacinių skundų atrankos institutą varžantį piliečių skundų padavimą ir nagrinėjimą Lietuvos Aukščiausiajame teisme.

·        Sudaryti galimybę LR piliečiams tiesiogiai, be bylą nagrinėjančio teismo teisėjo leidimo, dėl LR teismų priimtų nuosprendžių, sprendimų, nutarčių ir įsakymų, atitikimo Lietuvos Konstitucijai teikti skundus dėl Lietuvos Konstituciniam teismui.

·        Įnicijuoti reikiamas Konstitucijos ir įstatymų pataisas, kad sprendžiant civilines bylas būtų sugrąžinti tarėjai, įteisintas   prisiekusiiųjų dalyvavimas nagrinėjant baudžiamasias bylas.  

Teisingumas:

·        Inicijuoti Konstitucijos ir atitinkamų įstatymų pataisas dėl Konstitucinio Teismo, Apeliacinio, Aukščiausiojo teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros atsakingiausių postų prokurorų skyrimo.

·        Inicijuoti reikiamus įstatymus, jog šie pareigūnai kartu su vykdomais Seimo ir Prezidento rinkimais būtų ne skiriami, o renkami. Tokiu pačiu principu įtvirtinti, jog kartu su rinkimais į savivaldybių tarybas būtų renkami ir apygardų teisėjai bei apygardų vyriausieji prokurorai.

·        Pareigūnams ir valstybės tarnautojams, padariusiems nusikalstamas veikas naudojantis/piktnaudžiaujant/  tarnybine padėtimi nustatyti dvigubai griežtesnes bausmes, panaikinti senaties terminus. Visais atvejais taikyti personalinę atsakomybę ir privalomą turto konfiskavimą, užtikrinti bausmių neišvengiamumą;

Sveikatos apsauga:

·        Visiems socialiai apdraustiems žmonėms turi būti teikiama skubi, visapusiška prieinama kokybiška pagalba ir gydymas.

·        Numatyti aiškias ilgalaikes sveikatos  politikos kryptis, numatant medicinos darbuotojų skatinimą už ligonių gydymo rezultatus.

·        Inicijuoti vaistų aprūpinimo tvarkos pakeitimus, panaikinant perteklinius apribojimus įmonėms importuoti vaistus neturinčius „penkių metų vaistų geros gamybos praktikos“.  Tai leistų mažiausiai 2-3 kartus sumažinti esamas vaistų kainas;

Mokymo programos:

·        Inicijuoti invazinių mokymo ir ugdymo programų nesuderinamų su LR konstitucija ir pagrindiniais LR šeimos ir moralės principais iš mokymo programų ir vadovėlių pašalinimą;

·        Inicijuoti reikiamas pataisas, kurios leistų mokytojo specialybę padaryti prestižine, o mokytojo atlygį priartinti prie ES, prie Vokietijos pedagogų atlyginimų vidurkio;

·        Siekti užtikrinti nemokamą mokslą visiems pažangiems, norintiems įsigyti aukštąjį išsilavinimą.

Pensininkai:

·        Siekti kuo greičiau minimalių pensijų iki Europos Socialinio reikalų komiteto nustatyto minimalaus pragyvenimo lygio Lietuvai, 600 eurų per mėn. pakėlimo.

·        Siekti nuosekliai didinti pensijų vidurkį Lietuvoje iki ES pensijų vidurkio.

Ekonomika:

·        Inicijuoti įstatymus, įpareigojančius kuo skubiau įdiegti visų sričių projektų, statomų ir finansuojamų valstybės lėšomis efektyvumo vertinimą ir valstybės tarnautojų priimančių neefektyvių projektų įgyvendinimo sprendimus personalinę atsakomybę;

·        Inicijuoti viešųjų pirkimų įstatymo pataisą, atsisakant šiuo metu veikiančiame įstatyme perteklinių reikalavimų, kurie sudaro sąlygas korupciniams įsigijimams.

·        Kontroliuoti ir taip užtikrinti efektyvų ir racionalų LT turto ir gamtinių išteklių panaudojimą;

·        Kuo daugiau naudoti atsikuriančių energijos šaltinių panaudojimą, tik tų, kurie atpigintų energetinių išteklių panaudojimo kaštus gyventojams ir gamybos įmonėms. 

·         Inicijuoti įstatymus skatinančius smulkaus verslo kūrimasi ir stiprios vidutinės klasės susikūrimą;

·        Dėti visas pastangas, kad Lietuvoje susidarytų galimybė atsikurti gamybai ir visų sričių pramonei;

·        Visomis išgalėmis siekti iš Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų (superkamo pieno ir kitų žemės ūkio produktų) su atitinkamų produktų gamintojų Vokietijoje ir kitose ES šalyse produkcijos kainų skirtumo panaikinimo.

·         Skatinti naujų. pačių naujausių ir pažangiausių technologijų įdiegimą Lietuvos pramonėje, kas leistų pereiti į kitą pramonės ir gamybos lygį, per artimiausius metus tris bei daugiau kartų padidinti dirbančiųjų atlyginimus., bei išleidžiamos produkcijos apimtis.

·        Inicijuoti pigių finansinių išteklių prieinamumą verslui/pramonei/, žmonėms (Nacionalinio valstybinio komercinio  banko įsteigimas);

·        Siekti maksimalaus energetinių resursų atpiginimo gyventojams ir gamybai;

·        Siekti sudaryti palankią įstatiminę bazę ir sąlygas verslų kūrimuisi Lietuvoje, skatinti naujas visų rūšių verslų iniciatyvas. Palankios sąlygos verslui (skaidrūs, palankūs verslui įstatymai, aiškūs skaidrūs, protingi, kuriuos verslas galėtų susimokėti, mokesčiai, lengvatos naujai besikuriančioms įmonėms.

Jei ši programa yra jums priimtina, pasirašykite už mane VRK rinkėjo puslapyje: https://www.rinkejopuslapis.lt/pretendentu-i-kandidatus-iskelimo-paremimas8/-/paremimas/40644

 


Jei ši programa jums atrodo priimtina ir Jūs norėtumėt prisijungti prie šios komandos ir Lietuvos gerovę kurti kartu užpildykite kontaktinę formą rašydami "Noriu į komandą"